ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   ผู้อำนวยการ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ยินดีต้อนรับ นายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก และคณะ มาตรวจเยี่ยมและนิเทศงานวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ดร.ขวัญตา บุญวาศ ผู้อำนวยการวิทยาลัย อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ยินดีต้อนรับ นายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก และคณะ มาตรวจเยี่ยมและนิเทศงานวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ณ ห้องประชุมกนกวรรณ ในวันที่ 30 มกราคม 2560

รูปภาพประกอบข่าว


     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th