ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะพื้นที่ตรัง "สานพลังประชารัฐ สู่การพัฒนาตรังยั่งยืน"
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ให้เกียรติต้อนรับ ท่านสายัณห์ อินทรภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง และทีมงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สมัชชาสุขภาพจังหวัดตรัง ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะพื้นที่ตรัง "สานพลังประชารัฐ สู่การพัฒนาตรังยั่งยืน" จันทร์ที่ ๖ กุมพาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๑๑๖ วพบ.ตรัง

รูปภาพประกอบข่าว
     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th