ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเขียนแผนการสอนที่สมบูรณ์สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเพื่อรับรองสถาบันการศึกษาของสภาการพยาบาล
โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเขียนแผนการสอนที่สมบูรณ์สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเพื่อรับรองสถาบันการศึกษาของสภาการพยาบาล ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ กุมพาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมกนกวรรณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

รูปภาพประกอบข่าว


     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th