ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   ดร.ขวัญตา บุญวาศ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมตอนรับผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการพยาบาลและคณะ โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง
ดร.ขวัญตา บุญวาศ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมต้อนรับผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการพยาบาลและคณะ โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง เข้าเยี่ยมพูดคุยประสานงานเรื่องคุณภาพพยาบาลและสร้างเครือข่ายการพยาบาล ณ ห้องประชุม 115 วันที่ 23 มีนาคม 2560

รูปภาพประกอบข่าว


     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th