ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   โครงการพัฒนานักศึกษาด้านการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม "รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ" ชมรมผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ดร.ขวัญตา บุญวาศ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในงานพิธี "รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ" ชมรมผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ณ ห้องประชุมศรีตรัง วันที่ 7 เมษายน 2560

รูปภาพประกอบข่าว
     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th