ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   ดร.ขวัญตา บุญวาศ อาจารย์ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณี 7 สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดตรัง ครั้งที่ 11
ดร.ขวัญตา บุญวาศ อาจารย์ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณี 7 สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดตรัง ครั้งที่ 11 วันที่ 22 เมษายน 2560 ณ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

รูปภาพประกอบข่าว
     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th