ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   โครงการสัมมนา "ความร่วมมือของเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพพยาบาลในโครงการผลิตแพทย์แนวปฏิรูประหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลห้วยยอดและวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง"
ดร.ขวัญตา บุญวาศ ยินดีต้อนรับ รศ.ดร.อรัญญา เชาวลิต และคณะผู้เข้าร่วม โครงการสัมมนา "ความร่วมมือของเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพพยาบาลในโครงการผลิตแพทย์แนวปฏิรูประหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลห้วยยอดและวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง" ณ ห้องประชุมกนกวรรณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 24-25 เมษายน 2560

รูปภาพประกอบข่าว


     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th