ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมกับกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.ตรัง จัดตรวจสุขภาพ ประจำปี 60 แก่อาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัย 100 % เต็ม
ดร.ขวัญตา บุญวาศ ผู้อำนวยการวิทยาลัย อ.รุ่งฤดี อุสาหะ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 10 พฤษภาคม 2560 โดยปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี ณ วิทยาลัยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 9 พฤษภาคม 2560

รูปภาพประกอบข่าว


     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th