ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   ขอกราบขอบพระคุณกองทุนกองร้อยที่ 2 รุ่น 39 ร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับครอบครัว นางสาวมารีนา เตบสัน นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ขอกราบขอบพระคุณกองทุนกองร้อยที่ 2 รุ่น 39 เงินกองทุนรุ่นใหญ่ รุ่น 39 เงินร่วมบำเพ็ญกุศลศพจากเพื่อนรุ่น 39 เงินร่วมบำเพ็ญกุศลจากเพื่อนกองร้อยที่ 2 รุ่น 39 และจากเพื่อนรุ่นใหญ่บางส่วน ร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับครอบครัว ร.ต.ต.วรวุฒิ เตบสัน บิดาของนางสาวมารีนา เตบสัน นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

รูปภาพประกอบข่าว
     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th