ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 - 1 กันยายน 2560
นายแพทย์ วิฑูรย์ เหลืองดิลก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง พญ.จิรวรรณ อารยะพงษ์ ผอ. รพ.ตรัง และ ดร.ขวัญตา บุญวาศ ผอ.วพบ.ตรัง ร่วมเปิดโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 - 1 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 116 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง วันที่ 15 พฤษภาคม 2560

รูปภาพประกอบข่าว
     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th