ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   ขอแสดงยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๒๕ และหลักสูตรฝึกอบรมผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ ๙ ที่สำเร็จการศึกษา
ท่านชวน หลีกภัย ที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์นพ.วิฑูรย์ เหลืองดิหลก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง นพ.สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง พญ.จิรวรรณ อารยะพงษ์ ผอ.รพ.ตรัง ดร.ขวัญตา บุญวาศ ผอ.วพบ.ตรัง และ คณาจารณ์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ขอแสดงยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๒๕ และหลักสูตรฝึกอบรมผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ ๙ ที่สำเร็จการศึกษา ณ ห้องประชุมพิรุณรัตนวนิช ๑๙ พฤษภาคม ๖๐

รูปภาพประกอบข่าว
     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th