ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตรุด ในโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2560
คณาจารย์และนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตรุด ในโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2560 จัดบริการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ และตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองตรุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

รูปภาพประกอบข่าว
     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th