ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   ผอ.ดร.ขวัญตา บุญวาศ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน เนื่องในโอกาสที่ มีข้าราชการมาร่วมงานเพิ่ม 2 ท่าน และลาออกจากข้าราชการ 1 ท่าน
วันจันทร์ที่ 26 มิ.ย.2560 ผอ.ดร.ขวัญตา บุญวาศ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน เนื่องในโอกาสที่ มีข้าราชการมาร่วมงานเพิ่ม 2 ท่าน คือ คุณธีระ ซินมุข และคุณพัชรา ตาสาย และในโอกาสได้งานใหม่ พนักงานราชการ กรมบังคับคดี 1 ท่าน คุณจีรภร ไชยแก้ว ลาออกจากข้าราชการ 1 ท่าน คุณวันทนีย์ กลิ่นกลั่น ณ ห้องอาหารศรีตรัง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

รูปภาพประกอบข่าว
     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th