ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   ดร.ขวัญตา บุญวาศ ได้รับเกียรติบรรยายพิเศษเรื่อง จิตวิทยาการบริหาร : ผู้ร่วมงานและองค์กร แก่ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่น ๓๑/๒๕๖๐
วันนี้ ดร.ขวัญตา บุญวาศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้รับเกียรติบรรยายพิเศษเรื่อง จิตวิทยาการบริหาร : ผู้ร่วมงานและองค์กร (Management psychology : Man and Organization) แก่ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่น ๓๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๑๓๑ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

รูปภาพประกอบข่าว






























     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th