ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ ๓๑ / ๒๕๖๐
๐๙.๐๐ น. นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ ๓๑ / ๒๕๖๐ โดยมีท่าน ดร.ขวัญตา บุญวาศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง กล่าวรายงานการจัดโครงการอบรมในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจากท่านประธาน นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด ตรัง บรรยายพิเศษเรื่อง "ภาวะผู้นำยุคใหม่กับการเปลี่ยนแปลงและกระบวนการคิดในการตัดสินใจทางการบริหาร" แก่ผู้เข้าร่วมรับการอบรม ณ ห้องประชุม ๑๓๑ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

รูปภาพประกอบข่าว
     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th