ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารสำหรับรองผู้อำนวยการกลุ่ม (ส่วนกลาง) และรองผู้อำนวยการวิทยาลัย ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารสำหรับรองผู้อำนวยการกลุ่ม (ส่วนกลาง) และรองผู้อำนวยการวิทยาลัย ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง

รูปภาพประกอบข่าว


     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th