ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   อ.โสภิต สุวรรณเวลา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงาน ( Flow Chart ) สู่การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
อ.โสภิต สุวรรณเวลา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงาน ( Flow Chart ) สู่การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุม ๑๑๖ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

รูปภาพประกอบข่าว
     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th