ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   นายชวน หลีภัย เป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ ๓๑ / ๒๕๖๐
๐๙.๐๐ น. นายชวน หลีภัย เป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ ๓๑ / ๒๕๖๐ โดยมีท่าน ดร.ขวัญตา บุญวาศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง กล่าวรายงานสรุปการจัดโครงการอบรมในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจากท่านประธาน นายชวน หลีภัย มอบประกาศณียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมรับการอบรม ณ ห้องประชุมพิรุณรัตนวานิชวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

รูปภาพประกอบข่าว
     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th