ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียน การสอนโดยการสะท้อนคิด (reflective thinking)
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียน การสอนโดยการสะท้อนคิด (reflective thinking) ระหว่างวันที่ 21 ? 22 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 ? 16.30 น. ณ ห้องประชุม 116 วพบ.ตรัง โดยมี ดร.อัศนี วันชัย จาก วพบ.พิษณุโลก เป็นวิทยากร

รูปภาพประกอบข่าว
     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th