ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   พิธีปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ ๓ ปี ๒๕๖๐
พิธีปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ ๓ ปี ๒๕๖๐ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศิริอร สินธุ มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้จบหลักสูตร ณ ห้องประชุมพิรุณ รัตนวานิช วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๑ กันยายน ๒๕๖๐

รูปภาพประกอบข่าว


     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th