ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   ดร.ขวัญตา บุญวาศ ผู้อำนวยการวิทยาลัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ร่วมวิเคราะห์แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ดร.ขวัญตา บุญวาศ ผู้อำนวยการวิทยาลัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ร่วมวิเคราะห์แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๔-๕ กันยายน ๒๕๖๐ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชาติ ณ หนองคาย กรรมการสภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน และกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มาเป็นวิทยากร ณ อนันตราสิเกา รีสอร์ท จังหวัดตรัง

รูปภาพประกอบข่าว
     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th