ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   " คล้องใจช่อศรีตรัง วอตรัง มั่นคงกลมเกลียว "
" คล้องใจช่อศรีตรัง โบ๋ วอตรัง มั่นคงกลมเกลียว "

รูปภาพประกอบข่าว
     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th