ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมิณการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ดร.ขวัญตา บุญวาศ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมิณการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ณ ห้องประชุม ๑๑๖ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

รูปภาพประกอบข่าว
     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th