ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   " โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ" บูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนรายวิชา การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ
" โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ" บูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนรายวิชา การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ ณ ห้องประชุมศรีตรัง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

รูปภาพประกอบข่าว
     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th