ภาพกิจกรรมวิทยาลัย
 
  
   เยี่ยมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตรุด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาท่ามใต้ อ.เมือง จ.ตรัง ที่ประสบปัญหาน้ำท่วม
อาจารย์ประไพพิศ สิงหเสม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี ตรัง ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ นายแพทย์เจษฎา ฉายคุณรัฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 12 และคณะ ลงเยี่ยมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตรุด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาท่ามใต้ อ.เมือง จ.ตรัง ที่ประสบปัญหาน้ำท่วม พร้อมพูดคุยถึงปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมา พร้อมกับให้กำลังใจและชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครสาธารณสุขทุกท่าน 9 ธันวาคม 2560

รูปภาพประกอบข่าว


     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th