CSS MenuMaker
   ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

       

ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

ดูรายละเอียด >>> วันที่ประกาศ : 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

 ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑