CSS MenuMaker
   รับสมัครบุคคลผู้สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2561

       

ประกาศรับสมัครบุคคลผู้สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตใน 3 ระบบ ดังนี้

1.ระบบคัดตรงจากพื้นที่ (=>>> คลิกดูรายละเอียดตามแนบประกาศ)

     1.1.ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก (=>>> คลิกดูรายละเอียดตามแนบประกาศ)

     1.2.แนวทางการดำเนินการสมัคร (=>>> คลิกดูรายละเอียดตามแนบประกาศ)

     1.3.เอกสารใบสมัคร (=>>> คลิกดาวน์โหลดเอกสารแนบ)

2.ระบบรับตรง เริ่มรับสมัครวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ถึง 26 มกราคม 2561 (=>>>คลิกดูรายละเอียดตามแนบประกาศ)

3.ระบบรับกลาง   ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://admission.pi.in.th

 
 วันที่ประกาศ : 9 ธันวาคม พ.ศ. 2560

 ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑