CSS MenuMaker
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ...งานวิจัยและบริการ งานเลขานุการ งานสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

       

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติ...งานวิจัยและบริการวิชาการ งานเลขานุการและธุรการ งานสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

ดูรายละเอียด>>> วันที่ประกาศ : 5 มีนาคม พ.ศ. 2561

 ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑