CSS MenuMaker
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจหลักฐานและสัมภาษณ์ แบบ admission รอบ 1

       

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และตรวจร่างกาย

  การรับ admission ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.00-12.00 น. โดยผู้มีภูมิลำเนาจังหวัดกระบี่และตรัง ตรวจหลักฐานและสัมภาษณ์ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ขอให้ผู้มีสิทธิ์เตรียมหลักฐานที่เกี่ยวข้องและตรวจสอบผลการตรวจร่างกายให้ครบทุกรายการพร้อมทั้งแนบสำเนาผลการตรวจทางห้องปฏิบัติ ผลการตรวจตาและตรวจการได้ยินมายื่นต่อกรรมการให้เรียบร้อย

 
 


 วันที่ประกาศ : 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

 ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑