CSS MenuMaker
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจ้างเหมาบริการ เพื่อช่วยปฏิบัติงานวิจัยและบริการวิชาการ

       

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจ้างเหมาบริการ เพื่อช่วยปฏิบัติงานวิจัยและบริการวิชาการ

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร วันที่ประกาศ : 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561

 ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑