CSS MenuMaker
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา การรับแบบ admission รอบ 3

       

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา การรับแบบ admission รอบ 3 โดยผู้มีรายชื่อดังกล่าวโปรดชำระเงินแก่สถานศึกษาที่ตนเข้าศึกษาตามวันเวลาที่กำหนด

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา การรับแบบ admission รอบ 3 วันที่ประกาศ : 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561

 ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑