CSS MenuMaker
   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรปฏิบัติงานพัสดุ

        ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรปฏิบัติงานพัสดุ

 วันที่ประกาศ : 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561

 ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑