CSS MenuMaker
   กำหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 พร้อมรายละเอียดการรายงานตัว

       
กำหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุทศรีตรัง พร้อมรายละเอียดการเตรียมตัว นักศึกษาใหม่โปรดอ่านรายละเอียดการรายงานตัวและเอกสารที่ต้องจัดเตรียม หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ อ.รุ่งฤดี อุสาหะ ในวันเวลาราชการ

3. ใบชำระเงินค่าเทอม
4.รายละเอียดการแต่งกายนักศึกษา (ตามลิงค์ https://sites.google.com/a/bcnt.ac.th/fay-kickar-naksuksa-wphb-trang/rabeiyb-kar-taeng-kay )


 วันที่ประกาศ : 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

 ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑