CSS MenuMaker
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานพัสดุ

       

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานพัสดุ

>>รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานพัสดุ วันที่ประกาศ : 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

 ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑