CSS MenuMaker
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 การรับตรงอิสระ

       

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2561  การรับตรงอิสระ

1. ประกาศรายชื่อ

2. ใบชำระเงิน วันที่ประกาศ : 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561

 ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑