CSS MenuMaker
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษาและห้องปฏิบัติการ

        รายละเอียด


 วันที่ประกาศ : 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

 ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑