CSS MenuMaker
   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในปี2562

       

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในปี2562

https://admission.pi.in.th/admission/ วันที่ประกาศ : 2 ธันวาคม พ.ศ. 2561

 ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑