CSS MenuMaker
   รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ ในระบบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2562

       

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ ในระบบการรับตรงจากพื้นที่  ประจำปีการศึกษา 2562

รายละเอียด วันที่ประกาศ : 4 มกราคม พ.ศ. 2562

 ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑