CSS MenuMaker
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ ในระบบการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2562

       

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ ในระบบการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2562
ทั้งนี้ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว เข้ารายงานตัว พร้อมยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครฉบับจริงพร้อมสำเนา ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ณ หอประชุมศรีตรัง และเข้าสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม 116 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ในวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เริ่มเวลา 08.00 - 12.00 น. ตามประกาศนี้ หากผู้ใดไม่มารายงานตัว ยื่นเอกสาร และเข้าสัมภาษณ์ ตามวัน เวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์

รายละเอียด วันที่ประกาศ : 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

 ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑