CSS MenuMaker
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเพื่อตรวจร่างกาย การรับตรง ประจำปีการศึกษา 2562

       

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเพื่อตรวจร่างกาย การรับตรง ประจำปีการศึกษา 2562

รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเพื่อตรวจร่างกาย การรับตรง ประจำปีการศึกษา 2562

ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกยื่นผลการตรวจร่างกาย ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 08.30 - 16.30 น. ห้องประชุม 116 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
หมายเหตุ : การตรวจร่างกายจะต้องเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดเท่านั้น วันที่ประกาศ : 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

 ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑