CSS MenuMaker
   ระเบียบการรายงานตัวเข้าศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

       

ระเบียบการรายงานตัวเข้าศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

รายละเอียด
ใบจ่ายเงินค่าเทอมนักศึกษา
เอกสารสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2562 วันที่ประกาศ : 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562

 ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑