CSS MenuMaker
   ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริงและตัวสำรอง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 รอบการรับตรงอิสระ

        ผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริงและตัวสำรอง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 รอบการรับตรงอิสระ

 วันที่ประกาศ : 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

 ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑