CSS MenuMaker
   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตําแหน่งครูพี่เลี้ยง

        รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตําแหน่งครูพี่เลี้ยง


 วันที่ประกาศ : 9 กันยายน พ.ศ. 2562

 ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑