CSS MenuMaker
   รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยปฏิบัติงาน จากเงินงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุน จํานวน ๒ อัตรา

        รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยปฏิบัติงาน
ใบสมัครงาน

 วันที่ประกาศ : 19 กันยายน พ.ศ. 2562

 ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑