CSS MenuMaker
   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการ ตําแหน่งครูพี่เลี้ยง

        รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการ  ตําแหน่งครูพี่เลี้ยง

 วันที่ประกาศ : 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562

 ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑