CSS MenuMaker
   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการ ตําแหน่ง พนักงานบริการ

        รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการ  ตําแหน่ง พนักงานบริการ

 วันที่ประกาศ : 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562

 ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑