CSS MenuMaker
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒


 วันที่ประกาศ : 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

 ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑