CSS MenuMaker
   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

        รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

 วันที่ประกาศ : 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

 ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑