CSS MenuMaker
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจ้างเหมาบริการ ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

        ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจ้างเหมาบริการ  ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี


 วันที่ประกาศ : 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

 ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑