CSS MenuMaker
พบ 277 รายการ แสดงหน้าที่ 1 จาก 12
ก่อนหน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ถัดไป

ลำดับ ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน วันที่ประกาศ
| 1 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการ ตําแหน่ง ครูพี่เลี้ยง 0 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562
| 2 | รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการ ตําแหน่งครูพี่เลี้ยง 0 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562
| 3 | รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยปฏิบัติงาน จากเงินงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุน จํานวน ๒ อัตรา 0 19 กันยายน พ.ศ. 2562
| 4 | รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตําแหน่งครูพี่เลี้ยง 0 9 กันยายน พ.ศ. 2562
| 5 | ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ การรับตรงอิสระ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ 0 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
| 6 | รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันพระบรมราชชก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา ๒๕๖๒ การรับตรงอิสระ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ 0 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
| 7 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบการรับตรงอิสระ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ 0 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
| 8 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบการรับตรงอิสระ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ 0 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
| 9 | ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ การรับตรงอิสระ 0 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
| 10 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันพระบรมราชชก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา ๒๕๖๒ การรับตรงอิสระ 0 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
| 11 | ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริงและตัวสำรอง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 รอบการรับตรงอิสระ 0 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562
| 12 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์หลักสูตรต่างๆ และตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 0 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562
| 13 | ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ การรับแบบ Admissions รอบที่ ๓ 0 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562
| 14 | ระเบียบการรายงานตัวเข้าศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 0 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562
| 15 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันพระบรมราชชก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา ๒๕๖๒ การรับแบบ Admissions รอบที่ ๓ 0 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562
| 16 | ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2562 การรับตรงอิสระ 0 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562
| 17 | ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์ การรับแบบ Admissions รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 0 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
| 18 | ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ การรับแบบ Admissions รอบที่ ๒ 0 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
| 19 | ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 การรับแบบ Admission รอบที่ 1 (เพิ่มเติม) 0 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
| 20 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรจ้างเหมาบริการด้านการสอน 0 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
| 21 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตร ต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2562 การรับแบบ Admissions รอบที่ 2 0 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
| 22 | ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์ การรับแบบ Admissions รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 0 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
| 23 | ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 การรับแบบ Admissions รอบที่ 1 0 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
| 24 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตร ต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ ด้วยการรับแบบ Admissions 0 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
| 25 | ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งอาจารย์พยาบาล 0 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑